JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 03. sijecnja 2024. i Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464 od 30. siječnja 2024. godine u okviru Programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, Humanitarna
udruga Majka Terezija raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „PODRŠKA I POVEZANOST U ZAJEDNICI”

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i vise godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca s ciljem unapređenja socijalne integracije i sprječavanja institucionalizacije ranjivih skupina pružanjem kontinuirane skrbi.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Na ovaj poziv mogu se prijaviti STARIJE OSOBE (65 godina i stariji) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 godina i stariji). Javni poziv za prijavu pripadnika ciljane skupine otvoren je od 01. veljače do završetka projekta.

UVJETI koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu5 ili višečlanom kućanstvu6 u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

KAKO SE PRIJAVITI?

Iskaz interesa (na Obrascu koji je priložen ovom Javnom pozivu) mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a neposredno prije ulaska u projekt (početka korištenja usluge) morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Dokazna dokumentacija:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku  za sve članove kućanstva za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje

Prijave se podnose u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu:

Humanitarna udruga Majka Terezija

Ulica Hrvatskog proljeća 1

23 440 Gračac

od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Udruga Majka Terezija službeno će zatražiti Potvrdu/lzjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obraduju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAZELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na email: mterezija951@gmail.com ili broj telefona 023/773-384.