JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike
KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/2-23-14 od 03. sijecnja 2024. i Ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464 od 30. siječnja 2024. godine u okviru Programa
Učinkoviti ljudski potencijali 2021-2027., financiranog iz Europskog socijalnog fonda plus, Humanitarna
udruga Majka Terezija raspisuje

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA KRAJNJIH KORISNIKA ZA SUDJELOVANJE U PROJEKTU „PODRŠKA I POVEZANOST U ZAJEDNICI”

Projektom je predviđeno pružanje usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama (65 i vise godina) i osobama s invaliditetom (starijim od 18 godina) u trajanju od 33 mjeseca s ciljem unapređenja socijalne integracije i sprječavanja institucionalizacije ranjivih skupina pružanjem kontinuirane skrbi.

Usluge koje će se pružati kroz projekt: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene i zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Na ovaj poziv mogu se prijaviti STARIJE OSOBE (65 godina i stariji) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 godina i stariji). Javni poziv za prijavu pripadnika ciljane skupine otvoren je od 01. veljače do završetka projekta.

UVJETI koje svaka od kategorija mora zadovoljiti:

1. Osobe starije od 65 godina:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom kućanstvu5 ili višečlanom kućanstvu6 u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina ovog Poziva i čiji mjesečni prihodi:
 • za samačka kućanstva ne prelaze iznos 120 % prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije ukoliko HZMO još nije izdao podatke za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 • za dvočlana kućanstva ukupno ne prelaze iznos od 200% prosječne starosne mirovine za 40 i više godina mirovinskog staža u mjesecu koji prethodi uključivanju u aktivnost projekta ili u mjesecu prije
 • koje istovremeno ne koriste sljedeće usluge: usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent

2. Odrasle osobe s invaliditetom:

 • koje žive u samačkom ili dvočlanom ili višečlanom kućanstvu (u kojem su svi članovi kućanstva pripadnici ciljnih skupina) i koje imaju utvrđen treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti prema propisima o vještačenju i metodologijama vještačenja.
 • koji istovremeno nisu korisnici iste ili slične usluge financirane iz drugih javnih izvora – usluga pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj.
 • čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

KAKO SE PRIJAVITI?

Iskaz interesa (na Obrascu koji je priložen ovom Javnom pozivu) mogu podnijeti svi pripadnici ciljne skupine koji zadovoljavaju navedene uvjete, a neposredno prije ulaska u projekt (početka korištenja usluge) morat će osigurati dokaznu dokumentaciju kojom potvrđuju navedenu pripadnost.

Dokazna dokumentacija:

ZA OSOBE STARIJE OD 65 GODINA:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Potvrda Porezne uprave o dohotku  za sve članove kućanstva za mjesec koji prethodi uključivanju u aktivnosti projekta
 3. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanjem

ZA ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM:

 1. Preslika osobne iskaznice, putovnice ili dokumenta jednake ili slične vrijednosti iz kojeg je nedvojbeno moguće utvrditi identitet i dob sudionika
 2. Izjava pripadnika ciljne skupine o broju članova kućanstva
 3. Potvrda o upisu u Registar osoba s invaliditetom ili nalaz i mišljenje Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom u kojem je naveden treći ili četvrti stupanj težine invaliditeta – oštećenja funkcionalnih sposobnosti
 4. Popunjeni Obrazac za iskaz interesa za sudjelovanje

Prijave se podnose u pisanom obliku putem pošte ili osobno na adresu:

Humanitarna udruga Majka Terezija

Ulica Hrvatskog proljeća 1

23 440 Gračac

od ponedjeljka do petka od 07:00 do 15:00 sati.

Nakon prijave temeljem ovog Poziva, Udruga Majka Terezija službeno će zatražiti Potvrdu/lzjavu Hrvatskog zavoda za socijalni rad da osoba ne koristi sljedeće usluge – uslugu pomoći u kući, boravka, organiziranog stanovanja, smještaja, osobne asistencije koju pruža osobni asistent, osobne asistencije koju pruža videći pratitelj i čiji roditelj ili drugi član obitelji nema priznato pravo na status roditelja njegovatelja ili status njegovatelja za potrebu skrbi o njoj.

Popunjavanjem obrazaca svaki zainteresirani pripadnik ciljne skupine upoznat je da se njegovi osobni podaci prikupljaju i obraduju u svrhu izrade i podnošenja projektnog prijedloga, provedbe postupka dodjele bespovratnih sredstava, sklapanja i izvršavanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, provedbe revizije postupka odabira, postupka dodjele bespovratnih sredstava i izvršenja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava te u svrhu provođenja vrednovanja provedbe Programa „Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027.) te da se za druge potrebe neće koristiti.

Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda plus, Program Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021-2027., ZAZELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE.

Za sve dodatne informacije možete nam se obratiti na email: mterezija951@gmail.com ili broj telefona 023/773-384.

ZAŽELI – PREVENCIJA INSTITUCIONALIZACIJE

NAZIV PROJEKTA, KODNI BROJ: „Podrška i povezanost u zajednici“ SF.3.4.11.01.0464

PROGRAM: „Učinkoviti ljudski potencijali 2021.-2027.“

FOND: Europski socijalni fond plus

PRIJAVITELJ: Humanitarna udruga „Majka Terezija“.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 1: Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

POSREDNIČKO TIJELO RAZINE 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje

CILJANA SKUPINA: STARIJE OSOBE (65 + godina) i ODRASLE OSOBE S INVALIDITETOM (18 + godina).

KRATAK OPIS PROJEKTA:.

Opći cilj – unapređenje socijalne integracije i sprječavanje institucionalizacije ranjivih skupina pružanjem kontinuirane skrbi.

Specifičan cilj – osigurati uslugu pomoći i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom u svakodnevnom životu.

Glavne aktivnosti: Identificirati osobe za uključenje u aktivnosti projekta JAVNIM POZIVOM te informiranje pripadnika o javnom pozivu preko internetskih stranica i putem letaka na lokacijama koje pripadnici ciljnih skupina posjećuju. Zapošljavanje 25 pružatelja usluga na 33 mjeseca za minimalno 6 pripadnika ciljane skupine. Pružanje usluge pomoći u kućanstvima korisnika uz nabavu i podjelu paketa higijenskih potrepština s propisanim sadržajem za najmanje 150 pripadnika ciljne skupine. Usluga  uključuje: organiziranje prehrane, obavljanje kućanskih poslova, održavanje osobne higijene, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Projektom je predviđeno praćenje i kontrola izvršenih usluga te provođenje promotivnih aktivnosti i osiguranje vidljivosti ovog projekta.

VRIJEDNOST PROJEKTA: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 1.237.500,00 eura.

 Bespovratna sredstva osigurana su iz

– Europskog socijalnog fonda plus (85%) = 1.051.875,00 eura i iz

– Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%) = 185.625,00 eura.

TRAJANJE PROJEKTA: 36 mjeseci, s tim da će se pripadnicima ciljne skupine pomoć pružati  u trajanju od 33 mjeseca od 01.04.2024. do 31.12.2026. godine.

RAZDOBLJE PROVEDBE: od 30. 01. 2024. godine do 30. 01. 2027. godine.

KONTAKT OSOBA ZA VIŠE INFORMACIJA: Đurđica Sedlan 023/773-384, 099/643-8431

VIŠE O FONDU:  https://esf.hr/esfplus/esf/

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Majka Terezija.

Javni poziv za zapošljavanje u sklopu projekta „Podrška i povezanost u zajednici ” – Zaželi – prevencija institucionalizacije“, Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Predmet Javnog poziva:

Zapošljavanje 25 zaposlenica na određeno vrijeme na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava; Kodni broj: SF.3.4.11.01.0464

Naziv radnog mjesta: radnica na poslovima pomoći u kući

Broj otvorenih radnih mjesta: 25

Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – do 33 mjeseca, uz obavezan probni rok od 3 mjeseca

Radno vrijeme: puno radno vrijeme

Mjesto rada: Općina Gračac, Općina Lovinac

Razina obrazovanja: osobe bez završene osnovne škole, završenom osnovnom školom, završenom srednjom školom

Radno iskustvo: nije potrebno

Opis poslova:

 • organiziranje prehrane (pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili

– svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Uvjeti za prijavu na Javni poziv:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo

Predviđena plaća je u visini minimalne plaće, sukladno važećoj Uredbi o visini minimalne plaće Vlade RH

Kandidatkinje su dužne priložiti

– vlastoručno potpisanu i ispunjenu prijavnicu

– zamolbu za posao

– preslika osobne iskaznice

– uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja) da se protiv podnositeljice ne vodi kazneni postupak te da protiv nje nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda)

Prijave s dokumentacijom (neovjerene preslike) potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti na adresu Udruge ili na e-mail do 08.03.2024. god s naznakom „PRIJAVA NA NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE – ZAŽELI 4“. Originale dokumenata je potrebno dati na uvid prilikom razgovora.

Prijave koje nisu kompletne ili su podnesene van roka za prijavu neće se razmatrati. Rok za žalbu je dva dana od objave rezultata natječaja.

Sve osobe koje ispunjavaju formalne uvjete ovog oglasa bit će pozvane na intervju.

Svi kandidati će biti obavješteni o rezultatima Javnog poziva.

Adresa: Udruga Majka Terezija

Ulica Hrvatskog proljeća 1

23440 Gračac

Br. tel: 023/773-384

Email: mterezija951@gmail.com

Dokumenti:

Javni poziv

Prijavnica

21.02.2024.

Link na stranicu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje: https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=140942747

Volonterska akcija “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama 2”

Udruga Prospero u partnerstvu s Humanitarnom udrugom Majka Terezija i Ekološkom udrugom Zrmanja organizirala je je pomoć starim i nemoćnima u čišćenju snijega 28. veljače i 1. ožujka 2023. godine.

U dva dana i 8 sati rada počišćeno je 13 dvorišta, prilaza i prolaza od kuće do prostorija s drvima za ogrijev starima i nemoćnima u zajednici.

Čišćenje snijega organizirano je u sklopu projekta Zajedno za zajednicu i volonterske akcije “Čišćenje snijega starim i nemoćnim osobama 2”.

Volonteri:

 • Vladimir Javorović
 • Mladen Nikolić
 • Neven Brajković
 • Saša Miličić
 • Zvonko Mikanović

Hvala svim volonterima na sudjelovanju!

Za više informacija javite nam se na priloženi kontakt broj ili e-adresu.

Kontakt osoba za više informacija: Kristian Miličić; Udruga Prospero; 023/773 – 384; prospero.udruga@gmail.com, radno vrijeme radnim danom od 07:00 do 15:00.

Trajanje projekta 12 mjeseci (22. lipnja 2022.god. do 22. lipnja 2023.god), ukupna vrijednost je 465.489,68 HRK / 61.781,09 €.

Bespovratna sredstva su osigurana iz Državnog proračuna RH (15%), i iz Europskog socijalnog fonda (85%), odnosno Europska unija iz Europskog socijalnog fonda sufinancira u iznosu od 395.666,23 HRK / 52.513,93 € i iz Državnog proračuna u iznosu od 69.823,45 HRK / 9.267,16 €.

Za više o EU fondovima: www.esf.hr i www.strukturnifondovi.hr

„Sadržaj objave isključiva je odgovornost Humanitarne udruge Majka Terezija i ne odražava nužno stajalište Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske i Europskog socijalnog fonda. “

Projekt sufinancira Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske