Pomoć u kući

Javni radovi

Nositelj projekta: Udruga Majka Terezija

Obuhvaćeni korisnici: Stare i nemoćne osobe kojima je pružena pomoć u kući te 6 dugotrajno nezaposlenih žena.

Mjesto provedbe projekta: Srb

Trajanje projekta: od 24.08.2015 do 23.02.2016

Kratki opis:

Financiran od strane HZZZ-a u iznosu od 127,937,76 kn. Tijekom 2015.godine Udruga Majka Terezija provodila je program pomoći i njege starijim i nemoćnim osobama u Srbu. U sklopu javnih radova 2015. god. zaposleno je šest žena koje su pomagale starim i nemoćnim osobama u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova,održavanju osobne higijene, cijepanju i donošenju drva, nabavi namirnica, pomoć pri kreatovno-terapijskom radu ( pletenje, heklanje, tkanje).
Cilj projekta je korist za osobe zaposlene u javnom radu i njihove obitelji kroz unapređenje njihovog prvenstveno financijskog stanja ali i unapređenje njihovog statusa na tržištu rada kroz stečeno radno iskustvo, korist za starije osobe jer su dobile kvalitetnu i svakodnevnu uslugu koja im je potrebna, a nisu je morali sami financirati, korisnici i zaposlenici su se povezali kroz rad i stečeno povjerenje pa će moći ostvarivati suradnju i po završetku ovog programa, korist za cijelu zajednicu kroz bolju mrežu pruženih socijalnih usluga i povezanosti osoba zaposlenih u javnom radu i starijih osoba.

 

Nositelj projekta: Općina Gračac

Obuhvaćeni korisnici: Stare i nemoćne osobe kojima je pružena pomoć u kući, njih te 10 dugotrajno nezaposlenih žena.

Mjesto provedbe projekta: Područje općine Gračaca i Srba.

Trajanje projekta: 01.04.2016.god.-30.11.2016. god.

Kratki opis:

Projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda, u iznosu od 285.217,92 kn, u sklopu projekta „Provedba mjera aktivne politike zapošljavanja“ u okviru „Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, Europski socijalni fond, 2007.-2013.” Udruga „Majka Terezija“ je zaposlila 10 žena na razdoblje od 8 mjeseci na pružanje pomoći u kući našim potrebitim sugrađanima.

 

Program Pomoć u kući

Udruga „Majka Terezija“ ima sklopljen ugovor s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku o pružanju usluge Pomoć u kući koja podrazumijeva:

 • organiziranje prehrane (nabava i dostava gotovih obroka u kuću, odnosno nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa i dr.)
 • obavljanje kućnih poslova (pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština)
 • održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),
 • zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

Usluga pomoći i njege u kući odobrava se osobi kojoj je zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju ili starosti prijeko potrebna pomoć i njega druge osobe, pod uvjetom da pomoć i njegu ne mogu osigurati roditelj, bračni drug i djeca, da nije sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, da prihod za samca ili prihod po članu obitelji ne prelazi iznos od 300% osnovice (1 500 kn) i ako se na području prebivališta može osigurati takva pomoć.
Rješenje o priznavanju prava na uslugu pomoći i njege u kući donosi centar za socijalnu skrb i određuje broj sati za svakog korisnika pojedinačno.
Usluga se ne pruža van radnog vremena radi ograničenih resursa Udruge.
Usluga se ne pruža u slučaju elementarne nepogode.

Sve informacije o pružanju usluge pomoć u kući korisnici mogu dobiti od 07:00-15:00 svakim radnim danom u prostorijama Udruge na adresi: Hrvatskog proljeća 1, 23440 Gračac,
na broj telefona: 023/773-384

Ukoliko imaju potrebu, korisnici mogu kontaktirati svoje socijalne radnike nadležnih CZSS. Isto mogu ostvariti dogovorom sa djelatnicima udruge koji kontaktiraju Centar te informacije prosljeđuju korisniku.
Pri pružanju pomoći u kući svi zaposlenici udruge „Majka Terezija“ dužni su poštivati pravo svakog korisnika na privatnost, povjerljivost i dostojanstvo u svim aspektima njegova života pri čemu se :

 • podaci o korisniku prikupljaju i obrađuju isključivo u svrhu pružanja adekvatnih socijalnih usluga i vođenja dokumentacije propisane u Popisu potrebne dokumentacije za ostvarivanje prava
 • razgovor s korisnikom uvijek obavlja u okruženju povjerljivosti bez rizika da se povrijedi njegovo dostojanstvo i tajnost osobnih podataka
 • osobne podatke, informacije o obiteljskoj situaciji, zdravstvenom ili materijalnom stanju ne iznose u javnost bez prethodne dozvole korisnika (obveza čuvanja profesionalne tajne)
 • iznošenje osobnih podataka o korisniku dopušteno je samo u onoj mjeri koja je nužna za osiguranje potrebnih usluga ili kada je to propisano zakonom, odnosno kada bi prešućivanje informacija o korisniku ugrozilo samog korisnika ili druge osobe
 • spisi predmeta i dokumentacija korisnika pohranjeni su i zaštićeni u ormarima smještenim u radnim sobama zaposlenika, te se iznose iz Udruge samo u slučaju službenih postupanja na terenu
 • podaci o korisnicima dostavljaju se službenim tijelima ( policiji, sudovima, državnom odvjetništvu, pravobraniteljima, ministarstvu) na njihov pisani zahtjev u kojem je navedena svrha davanja podataka , o čemu se u Udruzi vodi evidencija
 • korisniku se na njegov zahtjev omogućuje uvid u sve podatke i dokumentaciju prikupljenu u svrhu ostvarivanja njegovih prava ili radi zadovoljavanja njegovih potreba
 • dokumentacija bivših korisnika Udruge pohranjena je i čuva se u arhivi Udruge
 • korisnika se mora obavijestitio davanju informacija trećoj strani
  Zaposlenici Udruge obavezni su prema svim korisnicima socijalnih usluga odnositi se dostojanstveno i s poštivanjem, neovisno o rasi, boji kože, dobi, spolu, jeziku, vjeri ili političkom uvjerenju, nacionalnom ili etičkom porijeklu, imovini ili društvenom položaju, invaliditetu ili nekoj drugoj osobini/okolnosti ili samoodređenju.
  Zaposlenici udruge dužni su poštivati i uvažavati stavove, mišljenja i želje korisnika socijalnih usluga kada iste nisu u suprotnosti s moralnim, etičkim i zakonskim načelima.
  Sve važne odluke, koje su bitne za korisnike pojedinačno moraju se donijeti u suglasnosti sa korisnikom na kojeg se ta odluka odnosi.
  Korisnike se individualnim razgovorima te upućivanjem u njihova prava potiče na sudjelovanje u donošenju odluka koje utječu na njih osobno.
  Korisniku se može ograničiti pravo ako se njegovo mišljenje/stav/ponašanje ne podudara s politikom Udruge, te etičkim, moralnim i zakonodavnim načelima.
  Udruga „Majka Terezija“ očekuje od Vas: da poštujete zaposlenike Udruge, sredstva za rad i inventar , da se u potpunosti aktivirate u skladu s individualnim planom, da sudjelujete i doprinosite revidiranju i evaluaciji individualnog plana, da dajete točne, ažurirane i bitne informacije o sebi , da podržite ostale korisnike kada je to moguće, da se složite sa specifičnim zahtjevima usluge.
  Udruga „Majka Terezija“ će mjeriti učinak: kroz praćenje i evaluaciju usluga prema pravima i odgovornostima, prema dogovorenim standardima usluga.
  Vaša Ustavna prava ostaju netaknuta, a Udruga „Majka Terezija“ se obvezuje da će se pridržavati postojeće i buduće pravne prakse.
  Udruga „Majka Terezija“ se za sada brine o 12 korisnika socijalne usluge Pomoć u kući.

Svakodnevne aktivnosti Udruge

Facebook stranica: Informacije o udruzi Majka Terezija, njenim djelatnicima, njihovom radu, projektima i aktivnostima koje provode. Udruga ažurira stranicu sa novostima iz područja svoga rada, a time nastojimo doprinijeti razvoju i promociji civilnog društva u cjelini.
Info ploča: Info ploče uspostavljene su sa svrhom informiranja starih o temama koje su im zanimljive i bitne , kao što su: objave različitih natječaja, informacije o edukacijama, različitim događanjima, programima i aktivnostima za stare kojima nastojimo stare osobe uključiti u društvene tokove i motivirati ih na doprinos zajednici kroz vlastito usavršavanje i educiranje.
Usluge savjetovanja i informiranja Kroz uredsko vrijeme, udruga „Majka Terezija“ informira starije osobe o njihovim pravima i mogućnostima edukacije i uključivanja u život zajednice, pomaže im u pisanju raznih molbi, zahtjeva i sličnim administrativnim poslovima.